L’EMD estableix contribucions especials per les obres de pavimentació dels carrers Cap de la Barra, Ruda i Pins

Carrer del cap de la Barra

La pavimentació dels carrers Cap de la Barra, Ruda i Pins es pagarà amb contribucions especials.

El projecte redactat per Jordi Quera Miró, d’Enigest SL, està contractat per 105.526, 33 euros. El passat mes de març es va resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials per decret de presidència. Unes contribucions que s’han aprovat per la Junta de Veïns Ordinària d’aquest passat mes de maig.

L’acord provisional fixa el percentatge a repercutir entre els beneficiaris de les obres en el 90% del cost total de les obres el que vol dir una base imposable de 135.442,64 euros. Un cop acabades les obres, es podria revisar aquestes quantitats per ajustar-les al cost real de les obres.

L’acord d’imposició de contribucions especials està en exposició pública abans de la seva aprovació definitiva.


Notícies relacionades

El projecte tècnic per a la pavimentació dels carrers Cap de la Barra, De la Ruda i Dels Pins es troba en exposició pública (19-02-2024)