El projecte tècnic per a la pavimentació dels carrers Cap de la Barra, De la Ruda i Dels Pins es troba en exposició pública

Carrer del cap de la Barra L’EMD de l’estartit ha aprovat el projecte tècnic per a la pavimentació dels carrers Cap de la Barra, De la Ruda i Dels Pins. L’expedient s’exposa al públic  pel termini de trenta dies per al seu examen i per a la presentació d’al·legacions tal com disposa l’article 37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.