L’EMD, en desacord amb el pressupost municipal, sol·licita una reunió bilateral

En el darrer ple municipal de Torroella de Montgrí, celebrat el passat dijous 15 de desembre, es va portar a aprovació definitiva els pressupostos per a l’exercici 2023. Durant el termini des de l’aprovació inicial, només l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit havia presentat al·legacions al document, unes aportacions que havien sigut desestimades. En aquest sentit, des de l’EMD es volen destacar els següents punts del pressupost:

Capítol 1: despeses de personal

( inclou els sous del personal i dels càrrecs electes)

S’incrementa en un 11,51% respecte del 2022, que vol dir 829.354 euros més. Així mateix, s’haurien d’afegir els 80.000 euros que s’han inclòs en el capítol 5 de despeses, que corresponen també a despeses de personal. D’aquesta manera, el capítol 1, sous del personal i dels càrrecs electes, sense tenir en compte aquests 80.000 euros, importa la quantitat total de 8.034.984 euros, que representa el 43,04% de les despeses corrents. Aquest import no es pot finançar amb els impostos municipals, directes i indirectes, que importen la quantitat total de 7.960.000 euros.

Des de l’EMD considerem que els sous del personal i dels càrrecs electes són excessius. Hi ha més despesa en el capítol 1 (8.034.984 euros) que els ingressos de tots els impostos municipals (7.960.000 euros).

Capítol 2: despeses corrents en béns i serveis

S’incrementa en un 24,12% respecte del 2022, que vol dir 1.727.932 euros més. L’Ajuntament va municipalitzar els serveis d’abastament d’aigües i d’enllumenat públic per reduir despeses, i el resultat n’ha sigut l’augment d’un 17,80% més. Des de l’EMD no entenem a què respon aquest increment.  

D’altra banda, les transferències a l’EMD de l’Estartit s’han reduït en 54.990 euros, que representa un 6,58% menys respecte del 2022.

Considerant que l’IPC o l’encariment del preu del subministrament d’electricitat són els mateixos per Torroella que per l’Estartit o que l’EMD prestarà els mateixos o més serveis a la població, no entenem com es pot justificar que les despeses corrents de l’Ajuntament pels capítols 1 i 2 s’incrementin un 24,12% respecte del 2022 i que les de l’EMD disminueixin un 10,84% respecte del 2022. 

 

D’altra banda, aquest pressupost també presenta problemes tècnics:

– No es recullen en el pressupost els més de 800.000 euros que l’Ajuntament reté a l’EMD per la policia local, la brigada municipal i la neteja viària. El que representa una greu vulneració del principi de pressupost brut perquè, en lloc de consignar totes les quantitats a favor i en contra, es consigna directament el saldo.

– L’interventor accidental elabora ell mateix el pressupost de l’EMD, quan l’elaboració del pressupost de l’EMD és competència de l’EMD, qui ja havia elaborat i tramès a l’Ajuntament un projecte de pressupost amb una memòria de 18 pàgines especificant totes i cadascuna de les despeses previstes per a l’exercici 2023 setmanes enrere. En el pressupost final de Torroella no es té en compte el document emès per l’EMD.

– L’expedient del pressupost ha estat sotmès a un tràmit d’informació pública irregular: no es va poder consultar el document en exposició pública a la seu electrònica i, en presencial, es van obtenir documents sense numerar ni indexar a la segona petició al consistori.

Veto a l’Estartit

Durant el transcurs del ple d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2023, l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va acceptar les intervencions de diferents regidors del plenari, tal com és habitual, però, per primera vegada va negar el torn de paraula al president de l’EMD de l’Estartit per no destorbar el desenvolupament de la sessió.

Al torn de precs i preguntes, Ferrer va intervenir per demanar que es notifiqui oficialment i per escrit, la nova norma que hi ha en el ple per intervenir i va recordar que estant a 15 de desembre, i vist que en el ple no és possible el debat polític, era necessària una reunió bilateral per tractar l’assumpte, una sessió prevista en el conveni de creació de l’EMD i que l’Ajuntament de Torroella no ha realitzat en cap moment d’aquesta legislatura.

El govern de l’EMD l’Estartit lamenta el veto rebut per part de l’alcalde de Torroella al plenari, espai on es prenen les decisions més importants pels veïns i veïnes i reclama el marc previst pel conveni on poder dialogar dels aspectes que afecten l’Estartit, com és el Pressupost.