L’Ajuntament de Torroella aprova el traspàs de la nova biblioteca de l’Estartit a l’EMD sense els recursos econòmics per mantenir-la

El Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va acordar, en la sessió celebrada el passat 13 d’abril, traspassar la competència per a la prestació del servei públic de biblioteca i la competència general de cultura a favor de l’EMD de l’Estartit.

Tot i l’aprovació en Ple, l’EMD l’Estartit entén que els acords adoptats pel traspàs de competències són nuls, ja que segons estableix l’article Quart del Conveni regulador del règim de competències i del règim econòmic financer entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’EMD de l’Estartit, manca la valoració econòmica del cost efectiu del servei així com l’acceptació del traspàs de competències per part de l’EMD l’Estartit.

El mateix succeeix amb l’aparcament de benvinguda, amb la reforma del Parc de la Pineda i amb la resta d’actuacions que, sense respectar la clàusula de col·laboració de l’article 5è del Conveni, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha anat executant en l’àmbit de l’EMD de l’Estartit, sense efectuar el traspàs formalment.

Segons el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’EMD l’Estartit, el consistori ha de finançar, amb el mateix nivell de prestació que a la resta del municipi, el cost dels serveis públics que presta l’EMD de l’Estartit. En aquest sentit, el president de l’EMD ha reiterat la necessitat de complir el règim econòmic previst a la Memòria de creació de l’EMD per tal de poder assumir els costos derivats del manteniment de les noves instal·lacions, i alerta que la impossibilitat de poder fer el manteniment de forma adequada de les infraestructures reduirà la seva vida útil i comportarà, a la llarga, un sobrecost per a tots els contribuents del municipi.

En aquest sentit, la previsió del cost del manteniment de les noves instal·lacions ja figura en el Pressupost de l’EMD de l’Estartit per a l’exercici del 2023 i a la Memòria de Presidència que Ferrer ha fet arribar al batlle de Torroella de Montgrí.
Des de l’EMD també s’ha reclamat la Comissió Bilateral per dialogar sobre aquests temes, que malgrat que és d’obligatòria celebració anual, l’alcalde de Torroella de Montgrí no n’ha convocat cap des del 2021.