Junta de veïns ordinària de 25 de maig

 

Es convoca una Junta de Veïns i Veïnes Ordinària el proper 25 de Maig de 2022, a les 7 de la tarda, amb el següent Ordre del dia:

 

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

1.2.- Aprovació inicial Escut

1.3.- Modificació oferta pública d’ocupació 2022

1.4.- Convocatòria procés selectiu places administratiu

1.5.- Compatibilitat Secretari-interventor

1.6.- Resolució Conveni amb Xarxa Local de Municipis

1.7.- Conveni Recaptació Consell Comarcal Baix Empordà

1.8.- Assumptes urgents

 

2.- PART INFORMATIVA

2.1.- Comunicacions de la Presidència

 

3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte del decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost General

3.2.- Donar compte dels decrets de la Presidència

3.3.- Precs i preguntes