Convocatòria a la Junta de veïns ordinària de 28 de setembre

Es convoca una Junta de Veïns i Veïnes Ordinària el proper dimecres 28 de setembre de 2022, a les 7 de la tarda, amb el següent Ordre del dia:

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

1.2.- Aprovació oficialització i blasonament

1.3.- Acceptació de la cessió unilateral d’una finca

1.4.- Imposició de Preus Públics i aprovació d’ordenances

1.5.- Imposició de taxes i aprovació d’Ordenances Fiscals

1.6.- Assumptes urgents

 

2.- PART INFORMATIVA

2.1.- Comunicacions de la Presidència

 

3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte dels decrets de la Presidència

3.2.- Precs i preguntes