Junta ordinària de veïns i veïnes el dimecres 9 de febrer

Es convoca una Junta de Veïns i veïnes Ordinària el proper dimecres 9 de febrer del 2022 a les 19.00 a la sala d’actes de l’EMD amb el següent ordre del dia: 

 • Part resolutiva
  • Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  • Ratificació Decret Interposició Recurs Contenciós
  • Canvi de nom Finca 14126
  • Aprovació Definitiva Pressupost General 2022
  • Oferta Pública Ocupació 2022
  • Ubicació Cúpula Far Illes Medes
  • Assumptes urgents
 • PART INFORMATIVA
  • Comunicacions de la Presidència
 • PART DE CONTROL
  •  Donar compte dels decrets de la Presidència
  • Precs i preguntes