Convocatòria de la Junta de Veïns

La propera Sessió Ordinària de la Junta de Veïns de l’EMD de l’Estartit se celebrarà el 30 de novembre de 2022 a les 19:00 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria, a la Sala d’Actes per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

1.2.- Vehicles de la Brigada (Desafectació): Aprovació Inicial

1.3.- Auxiliar d’Administració General (Procés Selectiu Excepcional d’Estabilització d’Ocupació Temporal de Llarga Durada): Aprovació de les Bases i de la Convocatòria

1.4.- Nomenament funcionàries de carrera

1.5.- Relació de llocs de treball i plantilla del personal

1.6.- Compte General exercici 2021: Aprovació

1.7.- Modificacions de crèdit: Aprovació inicial

1.8.- Pressupost General exercici 2023: Aprovació inicial

1.9.- Revocació de la revocació

1.10.- Assumptes urgents

2.- PART INFORMATIVA

2.1.- Comunicacions de la Presidència

3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte dels decrets de la Presidència

3.2.- Precs i preguntes

 

DECRET CONVOCATÒRIA JVO 30 NOVEMBRE 2022