Pagament de multes

En aquest apartat trobareu tota la informació legal que consta al revers de les sancions de trànsit.

D’acord amb l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària(LSV), US NOTIFICO la incoació d’expedient sancionador per presumpta infracció a la normativa de trànsit, en virtut de la denúncia realitzada que consta en l’anvers. En els casos previstos en l’article 89.2 de la LSV, la denúncia podrà notificar-se en moment posterior la incoació de l’expedient.


INFORMACIÓ:

Instructor: El/la Responsable del departament de multes i sancions de Xaloc. Podeu promoure la seva recusació per les causes previstes a l’article 23, d’acord amb l’article 24, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Òrgan sancionador: La Gerència de Xaloc, per resolució de presidència de delegació de la competència sancionadora de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit (EMD), de data 2 de juny de 2017, i d’acord amb l’article 84.4 de la LSV.

D’acord amb l’article 93.1 de la LSV dins del termini de 20 naturals següents a la notificació de la denúncia PODEU:

  • Efectuar el pagament de la sanció pel seu import bonificat (50%): Implicant la renúncia a formular al·legacions, i la finalització del procediment administratiu, quedant oberta la via contenciosa-administrativa de conformitat amb l’article 94 de la LSV. El pagament es pot efectuar a qualsevol de les entitat bancàries indicades, o a través de la Web Xalocgirona.cat.
  • Identificar el conductor responsable de la infracció: Si no sou el conductor del vehicle en el moment de la denúncia, mitjançat escrit a presentar davant del Registre General d’aquesta EMD de l’Estartit, o a qualsevol de les oficines de XALOC que podeu consultar a la web http://www.xalocgirona.cat/index indicant nom, cognoms, adreça, DNI. L’incompliment d’aquest deure (art. 11 LSV), excepte en els infraccions per estacionament, comportarà la imposició d’una sanció per infracció a l’article 77.j de la LSV.
  • Formular al·legacions i/o proposar prova: Mitjançant escrit a presentar davant dels registres indicats, fent-hi constar núm. d’expedient, data infracció, matrícula del vehicle. En cas de no presentar al·legacions ni pagar amb reducció en el termini de 20 dies naturals, la denúncia tindrà la consideració d’acte resolutori del procediment, procedint-se a l’execució de la sanció als 30 dies següents, excepte en aquelles infraccions excloses de l’article 95.4 de la LSV.
  • Detracció de punts: En cas que la infracció porti aparellada la pèrdua de punts, la seva detracció es portarà a terme per la quantitat indicada en l’anvers, en el termini de 15 dies naturals següents a la fermesa de la sanció (article 113 de la LSV).

Informació: Tel. 972 900 251 / Fax 972 964 016 / cau@xalocgirona.cat

“L’informem que les seves dades s’incorporaran a un fitxer creat per Xaloc per a la gestió de sancions derivades de l’incompliment d’ordenances municipals. Únicament es cediran en els casos previstos legalment. Per a més informació i per a exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació podeu adreçar-vos a Xaloc per qualsevol mitjà.”

L’import d’aquesta sanció es podrà pagar a qualsevol d’aquestes entitats:

BBVA BANKIA BANC SABADELL
CAIXABANK ESPAÑA-DUERO BANCO POPULAR
BANCO SANTANDER IBERCAJA SERVICAIXA