L’Estartit proposa que un tercer auditi l’EMD i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí

El passat 3 de novembre el Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va sol·licitar autorització perquè, per part de l’Interventor de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, s’auditi la situació econòmica interna de l’EMD de l’Estartit. Els arguments principals d’aquesta petició era que el Pressupost General de l’EMD de l’Estartit de l’exercici del 2022 no s’ajustava a les transferències aprovades per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, que l’EMD de l’Estartit contreu despeses innecessàries i que tampoc ha aprovat les tradicionals bestretes del 100% de les subvencions a les associacions locals.

Tant el secretari i interventor com el president de l’EMD han negat la petició d’auditoria de l’Ajuntament de Torroella als comptes de l’EMD de l’Estartit ja que consideren que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no té capacitat ni disponibitat per auditar la situació econòmica, i justifiquen que l’EMD només contreu despeses necessàries i útils, fins i tot molt per sota de les seves necessitats reals. Des de l’EMD han proposat que sigui la Sindicatura de Comptes de Catalunya o un altre òrgan competent de la Generalitat de Catalunya qui auditi tant la situació econòmica de l’EMD de l’Estarti com la de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

Els arguments de l’EMD inclouen, entre altres aspectes, que:

 • Mentre que el secretari-Interventor de l’EMD de l’Estartit pertany a l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació estatal, subescala secretaria-intervenció, l’Interventor de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí és, des de fa molts anys, un funcionari habilitat com a interventor però no pertany a l’escala de funcionaris amb habilitació estatal, i això podria posar en dubte la seva independència perquè pot ser cessat per l’Ajuntament en qualsevol moment.
 • El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va denegar a l’EMD de l’Estartit la informació sobre imports i percentatges de l’exercici del 2020 que corresponien a l’àmbit de l’EMD de l’Estartit dels impostos directes i indirectes que recapta l’Ajuntament de Torroella de Montgrí perquè segons va assegurar “aquesta informació no consta a la base de dades de l’Ajuntament i actualment ni els Serveis Econòmics ni els Serveis Informàtics disposen de recursos suficients per obtenir-la”.
 • Les transferències a favor de l’EMD de l’Estartit que cada any preveu l’Ajuntament de Torroella de Montgrí en el seu Pressupost General es concreten de forma unilateral i no s’ajusten al que es preveu a la memòria de creació de l’EMD de L’Estartit.
 • L’Ajuntament de Torroella de Montgrí continua incomplint, des de l’any 2015, la seva obligació d’adscriure dos llocs de treball d’administratiu o auxiliar administratiu a l’EMD de l’Estartit. Només ha adscrit un lloc de treball d’administratiu a mitja jornada.
 • L’EMD continua assumint totes les despeses de contractació d’un bibliotecari, perquè l’execució de les obres de la biblioteca, gestionades íntegrament per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, s’ha demorat durant anys i encara no estan acabades.
 • L’Ajuntament de Torroella de Montgrí no ha compensat encara l’important increment del cost de l’electricitat ni cap altra de les despeses necessàries ni ha ordenat encara la transferència mensual del mes de novembre.
 • L’incompliment constant per part de l’Ajuntament de les seves obligacions provoquen que l’EMD hagi de sol·licitar en breu una operació de tresoreria per poder fer front al pagament de les despeses necessàries i de les despeses provocades per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 • Les despeses que l’Ajuntament ha qualificat com a innecessàries han sigut despeses necessàries per l’incompliment per part del mateix Ajuntament. Com per exemple, entre tantes altres, la contractació d’un altre peó de brigada  perquè la brigada de l’Ajuntament no pot atendre actuacions urgents a l’Estartit perquè ha d’atendre les de Torroella.
 • Pel que fa a les subvencions a les entitats, l’EMD recorda que legament no es poden concedir bestretes automàtiques pel 100% de les subvencions a les associacions locals. Malgrat que aquest sigui el procediment utilitzat per l’Ajuntament, l’EMD l’Estartit es manté dins la legalitat i abonarà el 100% de la subvenció un cop aquesta estigui correctament justificada.
 • L’interventor ha recordat que l’EMD de l’Estartit va liquidar durant l’exercici del 2021 uns ingressos corrents de només 2.343.012,41 euros, mentre que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va obtenir uns ingressos corrents de 17.859.712,04 euros, 7,62 vegades més que l’EMD de l’Estartit, i que tot i això l’EMD de l’Estartit va destinar el 16,72% de la despesa corrent a retribucions i quotes socials del personal i de les autoritats i l’Ajuntament va assolir el 44,25%, gairebé 7 milions d’euros.
 • El Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona va requerir el passat mes d’octubre a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que fes arribar la liquidació de varis conceptes de l’exercici del 2021, entre elles, la relació de subvencions percebudes per l’Ajuntament per al finançament de la gestió de la Llar d’Infants Pública “Mar i Cel” durant l’exercici del 2021 i el Projecte de Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici del 2022. Tanmateix,  aquesta documentació encara no ha estat tramesa, i el mateix Jutjat ha hagut de reiterar el requeriment per un nou termini de deu dies amb l’advertiment d’imposar una multa en el supòsit d’un nou incompliment. Això demostra la manca disponibilitat per part de l’Ajuntament.

D’altra banda, el secretari ha volgut recordar als càrrecs polítics de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que contemplen la possibilitat de dissoldre l’EMD de l’Estartit, que per la dissolució o modificació d’una EMD cal un acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, previ informe de la Comissió de Delimitació Territorial, de la Comissió Jurídica Assessora, de l’Ajuntament corresponent i de l’EMD afectada.

Carta de resposta a la petició d’auditoria