Cartipàs EMD L’Estartit

Presidència de l’EMD: 

Al president o presidenta de l’EMD li correspon representar l’entitat, administrar-ne els interessos, executar els acords adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb la legislació de règim local, (article 83.1 del TRLLMRLC).

D’altra banda, el president o presidenta o el vocal en qui delegui pot assistir amb veu però sense vot a les sessions de l’ajuntament (article 83.4 del TRLLMRLC).

D’acord amb el resultat de les eleccions municipals del dia 28 de maig de 2023 el president electe de l’EMD de l’Estartit és actualment el Sr. Genís Dalmau i Burgués.

Junta de Veïns de l’EMD

La Junta de Veïns és l’òrgan de representació veïnal en el Govern de l’Entitat. L’integren tots els vocals i la  presideix el president de l’EMD, Sr. Genís Dalmau Burgués.

Les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 van comportar el següent repartiment de vocals entre les candidatures presentades:

  • Alba Delgado Pujadas (L’EST)
  • Josep Puig Vilà (L’EST)
  • Sílvia Comas Batista (L’EST)
  • Encarnació Sanchez Gabaldón (L’EST)
  • Ramon Frigola Ciurana (Futur l’Estartit)
  • Carla Martret Carrillo (Futur l’Estartit)

Les atribucions i el règim de funcionament de la junta de veïns són les que corresponen al ple, en l’àmbit de les seves competències (article 83.2 del TRLLMRLC).

Les Juntes de Veïns ordinàries es celebren el darrer dimecres dels mesos senars a les 19h i si el dia és inhàbil, el dia hàbil següent a la mateixa hora. 

Comissió de vocals de gestors d’àrees

La Comissió de vocals de gestors d’àrees estarà integrada per els següents òrgans:

  • La Presidència: President de l’EMD
  • El Ple de la  Comissió:  vocals que tinguin l’encàrrec de gestió i impuls d’alguna àrea ja sigui genèrica o específica , amb la següent composició actual

Acta de la Junta de Veïns amb l’aprovació del cartipàs de l’EMD de l’Estartit (26-06-2023)