Cartipàs municipal

Presidència de l’EMD: 

Al president o presidenta de l’EMD li correspon representar l’entitat, administrar-ne els interessos, executar els acords adoptats per la junta de veïns i les altres atribucions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb la legislació de règim local, (article 83.1 del TRLLMRLC).

D’altra banda, el president o presidenta o el vocal en qui delegui pot assistir amb veu però sense vot a les sessions de l’ajuntament (article 83.4 del TRLLMRLC).

D’acord amb el resultat de les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019, el president electe de l’EMD de l’Estartit és actualment el Sr. Francesc Ferrer Giménez.

Junta de Veïns de l’EMD

La Junta de Veïns és l’òrgan de representació veïnal en el Govern de l’Entitat. L’integren tots els vocals i la  presideix el president de l’EMD, Sr. Francesc Ferrer Giménez.

Les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 van comportar el següent repartiment de vocals entre les candidatures presentades:

 • Ramon Frigola Ciurana (MxE –UPMcat)- Renúncia al càrrec en data 01/12/2022
 • David Prats Pibernat (MxE – UPMcat)
 • Maria Victòria Martínez Moreno (MxE –UPMcat)
 • Genís Dalmau i Burgués (L’EST)
 • Alba Delgado Pujadas  (L’EST)
 • Ramón Planas Ferreres (Junts x Catalunya)

Les atribucions i el règim de funcionament de la junta de veïns són les que corresponen al ple, en l’àmbit de les seves competències (article 83.2 del TRLLMRLC).

Comissió de vocals de gestors d’àrees

La Comissió de vocals de gestors d’àrees estarà integrada per els següents òrgans:

 • La Presidència: President de l’EMD
 • El Ple de la  Comissió:  vocals que tinguin l’encàrrec de gestió i impuls d’alguna àrea ja sigui genèrica o específica , amb la següent composició actual

Edicte d’aprovació definitiva de la creació i composició d’un òrgan anomenat “Comissió de vocals gestors d’àrees” i del Reglamente orgànic que el regula. Publicat al  BOP 177 – Edicte 7233.

 • Francesc Ferrer, President de l'EMD de l'Estartit
  • Relacions institucionals
  • Serveis generals, incloent immobles
  • Hisenda, patrimoni i patrimoni històric
  • Policia Local i seguretat
  • Recursos Humans
  • Educació, incloent associacions i immobles
  • Sanitat i salubritat
  • Serveis Socials i Habitatge Públic
  • Pesca
  • Participació ciutadana i comunicació
  • Coordinació amb la resta d’ Àrees de l’Ajuntament de Torroella
 • David Prats i Pibernat: Via Pública i manteniment
  • Manteniment i conservació de la via pública i els espais de l’EMD
  • Ocupació de la via pública, mercat i envelliment del casc urbà de l’Estartit
  • Coordinació amb la brigada municipal de l’Ajuntament de Torroella
  • Coordinació amb l’àrea de promoció econòmica i comerç de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
 • Ramon Frigola i Ciurana: Control de la via pública, biblioteca i gent gran

  Des de l’1 de desembre de 2022 va presentar la seva renúncia formal a les seves responsabilitats com a vocal de l’EMD de l’Estartit. Les seves àrees comprenien els punts següents:

  • Gent Gran i conservació de la llar de jubilats
  • Biblioteca, activitats realitzades per la biblioteca i conservació de l’edifici
  • Zona Blava, senyalització de vies públiques, grua, guals
  • Coordinació amb la Policia Local de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
 • Maria Victòria Martínez i Moreno: Cultura, Festes, Esports i Joventut

  • Joventut, espai de lleure i casal d’estiu
  • Activitats esportives i conservació d’equipaments esportius (camp de futbol i sala polivalent)
  • Activitats culturals i festes:
   • Exposicions
   • Desenvolupament de projectes culturals
   • Llibre de Santa Llúcia i altres publicacions
   • Festa de Santa Anna
   • Festa de Santa Carme
   • Festa de Santa Llúcia
   • Revetlla de Sant Joan
   • Festa de Sant Jordi
   • Beatles Weekend
   • Festa de Santa Llúcia
   • Festa dels Reis de l’Estartit
   • Carnaval
   • Festival de Jazz
   • Festival Ítaca
  • Entitats i associacions esportives i culturals
 • Ramon Planas i Ferreres: Medi ambient, paisatge urbà i muntanya
  • Manteniment i conservació de parcs i jardins i Paisatge urbà
  • Medi ambient, camins i muntanya
  • Coordinació amb l’àrea de medi ambient i brigada de l’ajuntament de Torroella de Montgrí
  • Coordinació i suport amb l’àrea d’activitats culturals i festes